Make your own free website on Tripod.com


  ระบัว ซึ่งกำลังดำเนินการสร้างอยู่ โดยสระบัวแห่งนี้จะอยู่บริเวณหน้าเรือนเอนกประสงค์ เริ่มต้นจากบริเวณนี้นั้นเป็นพื้นที่ที่มีน้ำขัง
ตลอดปี ทำให้ไม่สวยงามและชื้นแฉะไม่สามารถเดินผ่านไปมาได้ ทางไร่จึงได้ทำการปรับปรุงพื้นที่บริเวณดังกล่าวให้เป็นสระบัว ปลูก
บัวหลายชนิดครับ ขณะนี้เราได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วปลูกบัวลงไปแล้ว ครับ มีน้ำตกเล็กสวย งามมากครับ
ึ่งลาที่เราเลี้ยงไว้ภายในไร่ ครับ เป็นปลาจาระเม็ดน้ำจืด ระยะเวลาการเลี้ยงเพียง 1 ปี เท่านั้น ครับ ขณะนี้ปลาของเรามีน้ำหนักประมาณ 1 กก./ตัว ส่วนปลาอื่น ๆ ก็มีน้ำหนัก ใกล้เคียงกันครับ แต่เราไม่สามารถที่จะนำภาพมาให้ท่านชมได้ค