Make your own free website on Tripod.com

 

โครงการเกษตรผสมผสาน


บนพื้นที่ของโครงการประมาณ 600 ไร่เศษ เราทำการศึกษาและทดลองปลูกพืชพันธุ์หลากหลายชนิด โดยเราได้คำนึงถึงสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศน์เป็นหลัก
โดยเราให้หลักการจัดการแบบเกษตรผสมผสาน โดยการนำทั้งการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์มาประกอบกันโดยอาศัยความสมดุลย์ และการพึ่งพากันเป็นหลัก