Make your own free website on Tripod.com

ขณะนี้ ทางเรากำลังสร้างบ้านทรงไทยประยุกต์ ขึ้นมาจำนวน 1 หลัง บริเวณเกาะกลางไร่ แล้วเสร็จไปประมาณ 75 % ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในประมาณ ต้นปี 2546